فهرست متخصصین و پروژه ها

مسئولیت حرفه ای مسئولیت حرفه ای

فهرست متخصصین

تعداد ۰ متخصص یافت شد.

  فهرست پروژه ها

  تعداد ۱ پروژه یافت شد.
  مهلت انجام پروژه
  ۱۰
  بودجه پروژه
  از ۰ تومان تا ۰ تومان
  سرند تلاشی است در جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

  ماهنامه سرند ماحصل فعالیتی در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که نخستین گام در مسیر ساخت یک نهاد آموزشی و فرهنگی رایگان محسوب می شود. مطالب نشریه تولیدی است و ...