فهرست متخصصین و پروژه ها

امنیت رایانه امنیت رایانه

فهرست متخصصین

تعداد ۳ متخصص یافت شد.

در اقتصاد دانش بنیان امروز دانایی توانایی است

احسان اولیایی

وقتی که آرش برای گستردن مرز این سرزمین به چند قدم بیشتر تا سر حد مرگ کمان می کشید هرگز تصور نمی کرد روزگاری مرزهای زندگی چنان با ایده ها و ارتباطات گوناگون گره بخوره که جستجوی آنها قصه سوزن باشه در انبار کاه! شاید...

فهرست پروژه ها

تعداد ۱ پروژه یافت شد.
مهلت انجام پروژه
۵
بودجه پروژه
از ۱۰۰۰۰۰ تومان تا ۲۰۰۰۰۰ تومان
نیاز به ترجمه مقالات مهندسی فنی، در زمان کم در حدود 20 صفحه