فهرست متخصصین و پروژه ها

علوم و صنایع غذایی علوم و صنایع غذایی

فهرست متخصصین

تعداد ۰ متخصص یافت شد.

  فهرست پروژه ها

  تعداد ۱ پروژه یافت شد.
  ترجمه
  ناشناس
  مهلت انجام پروژه
  ۵
  بودجه پروژه
  از ۲۰۰۰۰ تومان تا ۲۶۰۰۰ تومان
  18 صفحه متن مقاله راجب انتی میکروب ها